Karine Loy
Karine LoyPrésidentekarine.loy@ju-jitsu-meyrin.com
Karine Stauffer Imboden
Karine Stauffer ImbodenTrésorièrekarine.stauffer@ju-jitsu-meyrin.com
Pascal Bayejoo
Pascal BayejooComission techniquepascal.bayejoo@ju-jitsu-meyrin.com
Chantal Pythoud Bernasconi
Chantal Pythoud BernasconiSecrétairechantal.pythoud@ju-jitsu-meyrin.com