Sélectionner une page

BERLIN

Samedi 22 juin, Katame-no-Kata

Dimanche 23 juin, Kodokan Goshin Jutsu

Lundi 24 juin, Ju-no-Kata